Blog

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะที่ 2 ปี 2559 จังหวัดเชียงราย


June 19, 2017 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Uncategorizedจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะที่อำเภอเม่สาย เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการค้าผ่านด่านชายแดนแม่สายมีค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับด่านชายแดนอื่นระหว่างไทยกับพม่า สินค้าผ่านแดนทางอำเภอแม่สายมีทั้งในและนอกระบบ ที่สำคัญคือ สินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐาน วัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยที่มีการค้าขายผ่านด่านนี้ได้แก่ สหภาพพม่า และจีนตอนใต้ การขนส่งสินค้าผ่านด่านแม่สาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตตามเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมสำคัญของไทย ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก เป็นการขนส่งทางถนนจากแหล่งผลิตดังกล่าวโดยใช้รถบรรทุกหรือรถคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ ผ่านขึ้นไปยังเมืองเชียงตุง หรือเมืองพะยาในพม่า จนถึงนครคุนหมิงในจีน จึงเป็นช่องทางหลักในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าไปยังประเทศพม่าและจีนตอนใต้
ปัจจุบันมีชาวจีนเดินทางเข้ามาทำการค้าขายอยู่ใกล้บริเวณชายแดนและเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น จึงนิยมเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงราย ทั้งบ้านจัดสรรและอาคารชุด โดยใช้วิธีการซื้อผ่านภรรยาคนไทย หรือการซื้อด้วยการจัดตั้งบริษัทซื้อในนามนิติบุคคล ช่วงเวลาที่คนจีนจะเข้ามาพักอาศัยในจังหวัดเชียงรายมากที่สุดคือช่วงจีนเข้าสู่ฤดูหนาว ส่วนหนึ่งก็เพราะต้นทุนค่าครองชีพในบ้านเราถูกกว่า และสามารถเข้ามาดูแลกิจการของตนเองที่มีในไทยได้
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4
จากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย จึงมีการพัฒนาระบบการขนส่งและคมนาคมเพิ่ม เพื่อเพิ่มความสะดวกและเชื่อมต่อเส้นทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ข้ามแม่น้ำโขง เชื่อมต่อระหว่างบ้านดอนมหาวัน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับประเทศลาวที่บ้านดอน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ขนาด 2 เลน นอกจากสะพานแล้วยังมีโครงการก่อสร้างถนนไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรเข้าไปในเขตเมืองห้วยทราย เป็นถนนลาดยางขนาดสองเลน เชื่อมต่อกับเส้นทาง R3A ที่เชื่อมต่อระหว่างจีน-ลาว-ไทย

Comments